1 miljon arter är påväg att försvinna för alltid

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär en natur som är rik på variation, att vi har flera olika ekosystem och naturtyper samt en genetisk variation inom arterna.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och för vår välfärd. Den ger oss inte bara maten vi äter utan även frisk luft, vatten, bättre hälsa och bromsar klimatförändringar. Dessutom påverkar biologisk mångfald vår samhällsekonomi.

Ett exempel på hur biologisk mångfald bidrar med stort värde är dricksvatten, råvaror till mediciner, bioenergi och grönområden, som parker och träd bredvid vägar som hjälper till att minska luftföroreningar och buller, tar hand om kraftig nederbörd och bidrar till att öka folkhälsan. För livsmedelsförsörjningen är pollineringen, bakterier och maskar som gör jorden bördig viktigt.

Det ekonomiska värdet som humlor och bin skapar beräknas vara värt upp till 460 miljoner kronor, per år i Sverige. Globalt är värdet hundratals miljarder kronor. En av de största hoten mot vår framtid är den snabba minskningen av biologisk mångfald.

I Sverige har fjärilar och skalbaggar sämst bevarandestatus. Det är inte etisk rätt att utrota några arter.

Faktorer som påverkar biologisk mångfald:

 • Klimatförändringar
 • Föroreningar
 • Överexploation av arter (icke hållbar fiske, jakt, insamling och avverkning)
 • Förstörda livsmiljöer
 • Inovasiva främmande arter
 • Konsumtionsmönster
 • Växande befolkning

Tips till alla:

 • Planterna fler blommor och växter som ger pollen och nektar åt pollinerande insekter.
 • Låt en del av gräsmattan bli en äng.
 • Bevara slåtterängar och naturbetesmarker.
 • Hållbart jordbruk.
 • Bygg en damm eller gör ett fågelbad.
 • Låt död ved och kvistar få ligga kvar till boplatser.
 • Stöd återskapande av våtmarker, torrlägg inte fler.
 • Konsumera mindre 
Tänk realistiskt, ingen kan göra allt men många kan göra lite för att bidra till hållbarhet vår planet.
Det är människans sätt att leva som påverkar den biologiska mångfalden.
Informera gärna dina nära och kära så att fler blir medvetna om hur viktig biologisk mångfald är.

Leave a comment